Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis- ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder

Naam regiebehandelaar: M.B. van der Linde BIG-registraties: 89054655325
Overige kwalificaties: Systeemtherapeut NVRG Basisopleiding: Klinische Psychologie
Persoonlijk e-mailadres: maarten@vanderlinde.nl AGB-code persoonlijk: 94106779

Praktijk informatie 1

Naam praktijk: The Practice E-mailadres: info@thepractice.nl KvK nummer: 59868147 Website: www.thepractice.nl AGB-code praktijk: 94065363

2. Werkzaam in:

de generalistische basis-ggz

3. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod

Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):

3a. Beschrijf in maximaal 10 zinnen de algemene visie/werkwijze van uw praktijk en hoe uw patiëntenpopulatie eruit ziet. Bijvoorbeeld: Op welke problematiek/doelgroep richt uw praktijk zich, betrekt u familie/omgeving in de behandeling, past u eHealth(toepassingen) toe, etc).: Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht:

Van milde tot ernstige problematiek, behandelbaar binnen een kortdurend traject. Stemmingsproblematiek, angststoornissen, eetproblematiek, trauma’s, overbelasting, fobieën, somatische klachten vanuit onderliggende psychische problematiek, identiteitsproblematiek, relatie therapie, familietherapie, rouw en verliesverwerking en aanpassingsstoornissen.
Behandeling door cognitieve gedragstherapie, EMDR, oplossingsgerichte therapie, systeem therapie, inzicht gevende therapie, directieve therapie en relatie therapie (oa op basis van EFT).

3b. Patiënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn praktijk terecht:

Alle hoofddiagnoses Aandachtstekort- en gedrag Pervasief
Overige kindertijd

Delirium, dementie en overig Alcohol
Overige aan een middel Schizofrenie

Depressie Bipolair en overig Angst

Restgroep diagnoses Dissociatieve stoornissen

Genderidentiteitsstoornissen
Psychische stoornissen door een somatische aandoening Seksuele problemen
Slaapstoornissen

Persoonlijkheid Somatoforme stoornissen Eetstoornis

4. Samenstelling van de praktijk

Aan mijn praktijk zijn de volgende zorgverlenende medewerkers verbonden:

Regiebehandelaar1

Naam: MB van der Linde BIG-registratienummer: 89926992725

5. Professioneel netwerk

5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:

Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten ggz-instellingen
Anders: CGB (centrum voor Gezinsbehandeling) praktijkdeliefde.com

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):
Nashwa Gawad
Praktijk de liefde

06-24929837 www.praktijkdeliefde.com

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:
Voor overleg, afstemming, diagnostiek, doorverwijzing, overdracht, voorschrijven van medicatie.

5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
In eerste instantie is de huisarts het aanspreekpunt in geval van crisis. Vanuit daar worden andere lijnen uitgezet. Ik heb hierin als gz-psycholoog in de Generalistische Basis GGZ een adviserende rol.

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?

Nee, omdat: Nee, omdat binnen de Generalistische Basis GGZ de huisarts de coördinator is.

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg

Heeft u een contract met de zorgverzekeraar? Nee

7. Behandeltarieven:

Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te vinden:
Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en no- show tarief: https://thepractice.nl/tarieven/

8. Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie
Bij- en nascholing

Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Link naar website: www.nvgzp.nl www.nvrg.nl

9. Klachten- en geschillenregeling

Mijn patiënten kunnen met klachten en geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris): www.nvgzp.nl/diensten/nvgzp-klachtenregeling/
https://www.nvrg.nl/klachten/20180702111611

Link naar website:

Link naar website: www.nvgzp.nl/diensten/nvgzp-klachtenregeling/ Link naar website: https://www.nvrg.nl/klachten/20180702111611

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij

Naam vervangend behandelaar:
Bij ziekte of gedurende vakanties kunnen mijn patienten contact opnemen met de behandelaar Nashwa Gawad

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten:
Ja

II. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt

11. Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz en/of gespecialiseerde ggz.
Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.thepractice.nl

12. Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt): De volledige aanmeldprocedure wordt door Dhr. M.B. van der Linde gz-psycholoog uitgevoerd.

12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):
Ja

13. Diagnostiek

13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door

Naam: Naam: mw. M.B. van der Linde Generalistische basis GGZ Kwalificatie Omschrijving 9406 GZ- psycholoog

Generalistische basis ggz: Kwalificatie Omschrijving 9406 gz-psycholoog

Gespecialiseerde ggz:

Geen

13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:

Overleg met collega’s voor aanvullende informatie, afstemming, verheldering of bevestiging. Inbreng van diagnostische casuïstiek tijdens de intervisie. Indien nodig doorverwijzing voor uitgebreide diagnostiek.

14. Behandeling
14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door

Naam: MB van der Linde

Generalistische basis ggz: Kwalificatie Omschrijving 9406 gz-psycholoog

Gespecialiseerde ggz:

Geen

14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is

Naam: M.B. van der Linde

Generalistische basis ggz: Kwalificatie Omschrijving 9406 gz-psycholoog

Gespecialiseerde ggz:

Geen

14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt): Ja

14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan of een samenvatting hiervan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:
Ja

14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:
Ik stel samen met de patiënt het behandelplan op en evalueer dit regelmatig tijdens de behandeling. Met toestemming van de patiënt stuur ik bij aanvang en afsluiting van de behandeling een brief naar de verwijzend huisarts met daarin het behandelplan en het verloop en resultaat van de behandeling. Indien nodig is er tussentijds telefonisch overleg.

14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
Ik stel samen met de patiënt het behandelplan op en evalueer dit regelmatig tijdens de behandeling.

We bespreken het verloop, de voortgang en evalueren de gestelde doelen. Ook het ROMmen is geïntegreerd in de behandeling maken we gebruik van de Nederlandse versie van de ORS en SRS.

14g. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor: Nee, ik verzamel zelf de ORS en SRS gegevens.

14h. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:

Het nagaan van de doelmatigheid, voortgang en effectiviteit wordt standaard in elk behandelgesprek verweven en aan het eind van de behandeling uitgebreid besproken. Ik objectiveer en bespreek met de patiënt de ontwikkeling tijdens de behandeling, verminderen van de klachten en versterking van coping en verwerking en vraag ook letterlijk of ze tevreden zijn met de behandeling en het resultaat. Door hier continue scherp te zijn, kan indien nodig ook tijdig worden bijgestuurd. The Practice gebruikt de FIT (Feedback Informed Treatment) vragenlijsten ORS en SRS.

15. Afsluiting/nazorg

15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen:
Ja

15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt:
Ja

15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja

16. Omgang met patientgegevens

16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:
Ja

16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):

Ja

16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS:
Ja

III. Ondertekening

Naam: MB van der Linde Plaats: Hilversum Datum: 02-07-2020

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:
Ja