Algemene voorwaarden


Behandeling bij The Practice vindt plaats onder de volgende algemene voorwaarden.

De plichten van de cliënt
Van de cliënt wordt verwacht dat hij / zij de psycholoog goed, eerlijk en volledig op de hoogte stelt van zijn problematiek. Met juiste en volledige informatie kan de psycholoog sneller en beter een diagnose stellen en kan deze beter zorg verlenen. Van de cliënt wordt verder verwacht dat deze zo veel mogelijk met de psycholoog meewerkt en adviezen opvolgt.

Het recht van de cliënt op informatie
De cliënt heeft recht op informatie, in begrijpelijke taal, over zijn / haar problematiek, de behandeling, de gevolgen en risico’s van die behandeling en over eventuele alternatieve behandelingen. De psycholoog zal, als dat gewenst en noodzakelijk is, de informatie schriftelijk geven, zodat de cliënt die nog eens rustig kan nalezen. Als de psycholoog denkt dat bepaalde informatie bij de cliënt slecht zal vallen, dan is dat geen reden om de cliënt deze informatie niet te geven. Alleen als naar het oordeel van de psycholoog het geven van bepaalde informatie ernstig nadeel voor de cliënt zal opleveren, dan verstrekt hij die informatie niet. De psycholoog zal dit dan – anoniem – met een andere psycholoog in de praktijk overleggen. Alleen met voldoende informatie kan de cliënt goed meedenken en meebeslissen over de behandeling. De cliënt beslist samen met de psycholoog wat er gaat gebeuren. In het eerste of tweede gesprek wordt met de cliënt een behandelovereenkomst gesloten. De cliënt geeft aan welke doelen hij / zij wil bereiken. De psycholoog bespreekt met de cliënt de behandeldoelen, geeft een prognose van de haalbaarheid van het bereiken van de doelen binnen een bepaalde termijn, hoe de doelen kunnen worden bereikt en geeft een indicatie van hoe lang de behandeling zal duren. De cliënt beslist of hij al dan niet het onderzoek / de behandeling wil (ver)volgen

Het recht van de patiënt om geen informatie te willen
Als een cliënt zegt bepaalde informatie niet te willen, dan krijgt hij die informatie niet, tenzij dit ernstig nadeel voor hemzelf of anderen oplevert. In dat geval krijgt de cliënt toch die informatie van de psycholoog.

Het recht van de cliënt op inzage in zijn dossier
Van iedere cliënt wordt een dossier bijgehouden. Hierin staan alle gegevens die betrekking hebben op de behandeling. Dit dossier kan door de cliënt worden ingezien, met uitzondering van de gegevens die niet over de cliënt zelf gaan. Op de psycholoog na mag niemand anders het dossier inzien, tenzij de cliënt daar toestemming voor geeft. Tot inzage wordt zo spoedig mogelijk gelegenheid gegeven. De cliënt heeft recht op kopieën van het dossier. De psycholoog brengt daarvoor de kosten van het kopiëren in rekening. Als de cliënt een andere visie heeft dan welke in het dossier staat, dan mag de cliënt aan de psycholoog vragen om het dossier te wijzigen of om de visie van de cliënt toe te voegen aan het dossier.

Het recht van de cliënt op bescherming van zijn privacy
De gegevens van de cliënt worden vertrouwelijk behandeld. Alleen de psycholoog die de cliënt behandelt heeft inzage in de dossiergegevens die betrekking hebben op de behandeling. Cliëntgegevens mogen niet zonder toestemming van de cliënt aan derden worden verstrekt. Mocht de cliënt een combinatiebehandeling aangaan met psychologie en fysiotherapie of ergotherapie, dan wordt verzocht een toestemmingsformulier te tekenen voor overleg met deze fysiotherapeut / ergotherapeut. Het dossier wordt in een afgesloten ruimte bewaard. Na afsluiting van de behandeling wordt het dossier nog vijftien jaar bewaard. Indien de cliënt wenst dat het dossier eerder wordt vernietigd, dient dit schriftelijk te worden aangevraagd. Een cliënt mag ook verzoeken het dossier langer te bewaren.

Cliënten wordt bij aanmelding verzocht schriftelijk toestemming te geven om bij aanmelding en bij afsluiting aan de huisarts informatie over de behandeling te verstrekken en om telefonisch overleg met de huisarts te hebben aangaande de behandeling.

Bereikbaarheid
Cliënten kunnen telefonisch contact opnemen met onze praktijk of via mail. Als men door de psycholoog wil worden teruggebeld over behandelinhoudelijke onderwerpen, wordt dit telefoontje in rekening gebracht (25% van het sessietarief). De praktijk is buiten kantooruren niet bereikbaar. In crisissituaties kan door client contact worden opgenomen met de huisarts of vervangende huisarts / huisartsenpost.

Kosten en vergoedingen
Mochten er vragen zijn over rekeningen, dan kan contact worden opgenomen met de praktijk. Indien een cliënt bezwaar heeft tegen de ontvangen rekening, dient hierover binnen twee weken schriftelijk of via e-mail met de praktijk contact op te worden genomen. Mocht de betalingstermijn van de rekening worden overschreden, dan zal er een wettelijke rente van 1,5% per maand worden berekend over het bedrag, vanaf de dag dat de cliënt door de praktijk in gebreke is gesteld. Wanneer betalingstermijn wordt overschreden, wordt de incasso uit handen gegeven aan een incasso bureau. Als na een eerste kosteloze aanmaning nog geen betaling plaats vind zullen de kosten van de buitengerechtelijke incasso voor rekening van de cliënt komen, alsmede de gerechtelijke kosten, mocht daar sprake van zijn. Cliënten worden geacht wijzigingen in naam, adres en woonplaatsgegevens aan de praktijk door te geven, zolang niet alle financiële zaken zijn afgewikkeld. Als de gegevens niet correct blijken, worden de kosten voor het verkrijgen van de juiste gegevens bij de cliënt in rekening gebracht. Voor verdere details wordt verwezen naar de voorwaarden van het incassobureau.

Afspraken afzeggen
Wanneer een cliënt een afspraak niet na kan komen, dient deze uiterlijk 24 uur tevoren te worden afgemeld, via het algemene telefoonnummer of de mail therapie@vanderlinde.nl.  Wij dragen als praktijk geen verantwoordelijkheid voor het onjuist afmelden door cliënten. Er kan dan ook geen aanspraak worden gemaakt op kwijtschelding van een rekening, als deze niet volgens onze voorwaarden geannuleerd is.
Cliënten die het bijwonen van een groepsbijeenkomst moeten afzeggen, dienen dit uiterlijk 48 uur tevoren te doen. Er mag telefonisch worden afgemeld tijdens kantooruren, en buiten werktijden via e-mail. Als cliënten tijdig voor de afspraak afzeggen, worden geen kosten in rekening gebracht. Als later wordt afgemeld, wordt 75% van het praktijktarief in rekening gebracht.

Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over het beroepsmatig functioneren van de psycholoog, bespreekt de psycholoog dit graag in een persoonlijk gesprek. Indien cliënt onvoldoende gehoor vindt bij de behandelaar, kan een klacht worden gedaan bij de NVRG. Wanneer de praktijkhouder de behandelaar van de cliënt is of cliënt zich in een gesprek met de praktijkhouder onvoldoende met zijn/haar klacht geholpen voelt, kan bij de beroepsvereniging een klacht worden ingediend.